Nice to meet you!

你认识了一个叫彼得的男孩,他也想认识你。

pádraig42

pádraig42 (61)

pádraig42
I speak:
English
I learn:
German, Chinese
Busuu berries :
52531

彼得: 早上好!我叫彼得,你叫什么名字?
zǎo shàng hǎo !wǒ jiào bǐ dé ,nǐ jiào shén me míng zì ?
pádraig42: 我叫(……)。
wǒ jiào (……)。
彼得: 你来自哪里?
nǐ lái zì nǎ lǐ ?
pádraig42: 我来自(……)。
wǒ lái zì (……)。
彼得: 很高兴认识你。再见!
hěn gāo xìng rèn shí nǐ 。zài jiàn !
pádraig42: 再见!下次见!
zài jiàn !xià cì jiàn !

Jalyun

Jalyun (23)

Jalyun
I speak:
Chinese
I learn:
English
Busuu berries :
15639

Perfect!

pádraig42

pádraig42 (61)

pádraig42
I speak:
English
I learn:
German, Chinese
Busuu berries :
52531

谢谢

FAYTALE

FAYTALE

FAYTALE
I speak:
Chinese
I learn:
English, Japanese, Korean
Busuu berries :
270

Good~~

but the four tones are still the main problems.

and pay attention to the pronuncitation of "x" .

pádraig42

pádraig42 (61)

pádraig42
I speak:
English
I learn:
German, Chinese
Busuu berries :
52531

Thanks for your helpful comments.

Luo little ink罗小小墨

Luo little ink罗小小墨 (15)

Luo little ink罗小小墨
I speak:
Chinese
I learn:
English, Japanese, Thai
Busuu berries :
469

哇哦。很棒啊!!!Very good very powerful!!!!

a7198087

a7198087 (17)

a7198087
I speak:
Chinese
I learn:
English, French, Chinese
Busuu berries :
286

不錯。可試一試在詞語上多點連貫。

hafmoon

hafmoon (19)

hafmoon
I speak:
Arabic
I learn:
English
Busuu berries :
133

hlllllo

 

kristymin2

kristymin2 (24)

kristymin2
I speak:
English, Chinese
I learn:
English, Spanish, Italian, Russian
Busuu berries :
13466

你的中文很不错哟

cvcv

CHEN050785

CHEN050785 (29)

CHEN050785
I speak:
Chinese
I learn:
English
Busuu berries :
1003

发音很不错。。。。。