How are you?

ジョン と ソフィー は ともだち の メアリー に ついて はなして います。

Arthur Daisuki

Arthur Daisuki (15)

Arthur Daisuki
I speak:
Portuguese
I learn:
Japanese
Busuu berries :
301

Arthur Daisuki: わたし は メアリー の こと を しんぱいして います。かのじょ は かなしそう に みえます。
Watashi wa Mary no koto wo shinpaishite imasu. Kanojo wa kanashisou ni miemasu.
ソフィー: かのじょは しごと に うんざりしている のだと おもいます。あなた は どう おもいますか。
Kanojo wa shigoto ni unzarishiteiru no dato omoimasu. Anata wa dou omoimasu ka.
Arthur Daisuki: かのじょ は いつも つかれている ように みえます。
Kanojo wa itsumo tsukareteiru youni miemasu.
ソフィー: そう ですね、かのじょ は いつも しあわせでは なさそうです。
Sou desune, kanojo wa itsumo shiawase dewa nasasoudesu.
Arthur Daisuki: それ は まったく いがい では ありません。わたしたち は なに を する べき でしょう か。
Sore wa mattaku igai dewa arimasen. Watashitachi wa nani wo suru beki deshou ka.
ソフィー: わたしたち は かのじょ の きぶん を よくする ひつよう が あります。
Watashitachi wa kanojo no kibun wo yokusuru hitsuyou ga arimasu.

susumu_rad

susumu_rad (62)

susumu_rad
I speak:
Japanese
I learn:
English, German
Busuu berries :
2579

More exertion is necessary.

I cannnot hear Japanese pronunciation.