My house

ふどうさんぎょうしゃ は ジュリア に かのじょ が かりたい いえ を おしえて います。

Işık Buse

Işık Buse (15)

Işık Buse
I speak:
Turkish, Azerbaijani, Turkmen
I learn:
Japanese, Latin, Lithuanian
Busuu berries :
436

ふどうさんぎょうしゃ: リビング は ちいさすぎない です よね。
Ribingu wa chiisasuginai desu yone.
Işık Buse: だいどころ は どう です か、せつび が ととのって います か。
Daidokoro wa doudesu ka, setsubi ga totonotte imasu ka.
ふどうさんぎょうしゃ: もちろん です。そして おふろ には よくそう があります。
Mochiron desu. Soshite ofuro niwa yokusou ga arimasu.
Işık Buse: そうですね。わたし は その にわ が とても すき です。
Soudesune. Watashi wa sono niwa ga totemo suki desu.
ふどうさんぎょうしゃ: ダイニングルーム は テーブル と 4つ の いす を おくのに じゅうぶんな おおきさ です。
Daininguruumu wa teeburu to yottsu no isu wo okunoni juubunna ookisa desu.
Işık Buse: ろうか は ながすぎません。わたし は きにいりました。
Rouka wa nagasugimasen. Watashi wa kiniirimashita.

Rouka wa nagasugimasen. Watashi wa kiniirimasita.

すばらしいですよ!