Learn through Polish MusicMart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

I am going to add links of polish songs here. It is good to learn polish. I am going to put polish and english lyrics in here and expressions with translation. I hope u enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=ZNH5A_1lUPg

Lyrics:

"Bóg jest miłością" - "God is love"

Tak daleko nam do prawdy choć wyciąga do nas dłoń
We're so far from the truth, although it draws a hand to us
Nie musimy za nią płacić a i tak gardzimy nią
We don't have to pay for it but we still despise
A może by tak każdy przestał się jej w końcu wstydzić
And maybe everyone should stop be ashamed of her

Podniósł wzrok do góry, stanął twarzą w twarz 
Raise head, stand face to face
Uwierz mi zobaczysz mądrość, której jeszcze dziś nie widzisz 
Believe me, you'll see wisdom which you can't see today
Że to Bóg jest miłością Twą 
That God is your love

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie 
My God is love, He loves me
Prowadzi mądrością swą
He leads me with his wisdom
On i tylko On
He and only he
Mój Bóg jest miłością mą 
My God is my love

Co musiało by się zdarzyć by zrozumiał każdy z Was
What would have to happen to every of you understand
/Bóg jest miłością mą/
My God is my love
Że to czego wciąż szukamy jest od dawna w samych nas
That what we're searching for is long since in us
/Bóg jest miłością mą/
Może wystarczy po prostu cię obudzić
Maybe you only have to wake up
Podnieść z ziemi wtedy sam odnajdziesz sens 
Uprise from the ground, then you'll find sense by yourself
Bo to najważniejsze, w tym największa mądrość
Because it is the most important, in this is the biggest wisdom
Twój Bóg jest miłością Twą
Your Bóg is your love

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
My God is love, he loves me
Prowadzi mądrością swą
he leads me with his wisdom
On i tylko On 
He and only He
Mój Bóg jest miłością mą
My God is my love

Mój Bóg jest wspaniały, rządzi nam
My God is amazing, he reigns for us
Miłością, mądrością, bym mógł
With love, with wisdom, so I could
Z nim być, w nim trwać
to be with Him, and last in him
Wspaniały jest ten mój Bóg 
Wonderful is just my God

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
My God is love, he loves me
Nie straszna mi żadna z burz 
I am not afraid of any storm
Poprowadź mnie
Lead me
Mój Panie
My Lord

Ask if u have any questions. Soon, I am going to put explanations of the expressions and words which were mentioned above in this text.

Hion_SeveN

Hion_SeveN (34)

Hion_SeveN
I speak:
English, Italian, Slovenian
I learn:
German, Polish
Busuu berries :
16325

Świetnie! Dziękuję :D

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

Vocabulary:

tak daleko - so far
nam - for us
do prawdy - to the truth
choć /chociaż - although
wyciąga (verb: wyciągać) - spread forth (hands)
do nas - to us
dłoń - palm

Nie musimy - We don't have to
za nią - for her (love) - love is female gender in polish so we say "her" nią about this love (of whom?)
płacić - to pay
a i tak - and though
gardzimy - we despise
nią - (of whom? of what?) her (of love)

A może by tak- how about
każdy - everyone
przestał - stopped
w końcu - at last
wstydzić się - be ashamed of
jej - her (of whom?)

podniósł - (he) raised     but podnieść wzrok - look up (raise the vision [literally])
stanąć - come to a stop
twarzą w twarz - face to face
uwierz mi - believe me
zobaczysz - you will see
mądrość - wisdom
której - of whom/ of what
jeszcze - yet/still    still - wciąż
dziś - today/nowadays
nie widzisz - you don't see
której jeszcze nie widzisz - what you haven't seen yet

Next part soon. Please, ask if you have any doubts :)
 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

że to - that
Bóg jest miłością - God is love
- my (more poematic)  ---> moją - my  (of whom?) - mą, moją
Twą - Your (of whom?) Twą, Twoją
mój - my
kocha mnie - (he) loves me

Co musiałoby - what would have to
zdarzyć się - to happen
by /aby - so that/ in order to
zrozumiał - has understood/ understood
każdy z was - everyone of you (plural)
że - that
to, czego - this what
wciąż - still
szukamy - we are looking for
jest - is
od dawna - since long time
w samych nas - in very us
może - maybe
wystarczy - it is sufficient / enough
obudzić się / się obudzić - to wake up
obudzić cię - to wake you up
po prostu - simply, just
podnieść z ziemi - to rise from ground
wtedy - then
sam - by yourself (male, he), alone  - sama (female, she)
for example:
Zrobię to sama - I will do it by myself (if you are woman)
Zrobię to sam - I will do it by myself (if you are man)
odnajdziesz - (you) will find
sens - sense

Ask if you have any questions :)
Soon I will add another song :) I am happy if it is helpful :)

 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

This song is more energetic, but the expressions and words in this song should be needed.

link: http://jemdrewno.wrzuta.pl/audio/2tafYwpEwfD/enej_-_skrzydlate_rece

Enej - Skrzydlate Ręce - Winged hands

Hej! - Hey!
Urodził się, sam dzisiaj nie wie gdzie - He was born, he doesn't know where (these days)
Nie widział słońca ani nieba też - He hasn't seen the sun nor sky too
Ojciec mu wrogi, mamy nie znał więc - Father of his enemy, mom hasn't know, so
Samotny ciągle witał nowy dzień - Lonely still welcomed a new day
Dlaczego ja? Tak Boga pytał się - Why me? Asked to God this way
Naprawdę skrzydeł tych nie mogę mieć? - Really these wings can't I have?
Rozłożył ręce, chyba tego chce - He spread his hands, supposedly he wants that
I jego oczy mówią "leć" - And his eyes say "fly"

Raj, którego nocą pragniesz - Paradise, whose at night you desire
tak, jak ja - just like me
To niebo, to raj - This is the sky, this is the paradise
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj - go on, go on, fly, please, hurtle/chase, please

Raj którego nocą pragniesz
tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj

Kolejny dzień, kolejna taka noc - Another day, another such night
Kiedy pokochać go nie miał kto - When there is no one who could fall in love with him
A ile można modlić się o ląd - If only you can pray for land
Który zapłonie kiedy chciałby on - which would flare up when he would like to
Zalany łzami, śniło mu się, że - Drenched with tears, dreamt about that
Że jego dusza już umie latać - that his soul already can fly
Rozłożył ręce, chyba tego chce - Spread his hands, supposedly he wants that
I jego oczy mówią "leć" - and his eyes say "fly"

Raj którego nocą pragniesz
tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj

Raj którego nocą pragniesz
tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj

Zobacz chłopaku - Look boy
Za sen, oddałeś życie a więc - for dream, you gave back your life so that
Błagam cię leć, pora już na ciebie leć - I beg you fly, it is time for you now to fly

Skrzydlate ręce ma Bóg - Winged hands belongs to God
Oddał je Tobie za ból - He gave them to you for pain
Kłaniają się, abyś je założył już - They bow, so that you put them on right now
I poleciał gdzie ten wymarzony - and fly where is the Dreamy

Raj którego nocą pragniesz
tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj

Raj którego nocą pragniesz
tak, jak ja
To niebo, to raj
Dalej, dalej proszę leć, proszę gnaj

 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

Vocabulary:

Urodził się - He was born    Urodziła się - She was born
dzisiaj - today, these days
gdzie - where
nie wie - He doesn't know     wiedzieć - to know
widział - he saw                    widzieć - to see
słońce - sun                          słońca - of sun (of what, of whom?)
niebo - sky                             nieba - of sky (of what, whom?)
też - too, also
ojciec - father                        tata - dad
matka - mother                     mama - mum/mom
samotny - lonely, single (he)    samotna - lonely, single (she)
ciągle - non stop, again and again
wrogi -  hostile                           wróg - enemy
mamy - of mum /of mom (of whom?) or "we have" - my mamy
znał - he knew                       znać - to know
więc - so
tak więc - so that
witał - welcomed                    witać - welcome, greet
nowy - new (male)                  nowa - new (female)
dlaczego? - why?
ja - me, I
Tak - this way, yes
pytał się - asked                     pytać się - to ask          pytać (się) - ask (somebody)
naprawdę - really
skrzydeł - of wings                skrzydła - wings
nie mogę - I can't
mieć - to have/ to has
rozłożył - spread (in past)    rozłożyć - to spread            
chyba - supposedly, probably, I think
tego - of that (of what)
Chce - he wants
Chcę - I want
oczy - eyes
mówią - they say       mówić - to say
leć! - fly!                      lecieć - to fly
raj - paradise
nocą - at night                            noc - night
którego - of which (male)         której - of which (female)
tak, jak ja - like me/ just like me
gnaj - hurtle
kolejny - next, another (inny)
kiedy - when
pokochać - to start to love
zakochać się w (kimś)- to fall in love with (sb)
można - may
kto - who
ląd - land
płonąć, palić się - burn
płonąć (uczucie) - flare up (affection)
zalany - drenched
śniło mi się - I had a dream
śniło mu się - he had dream
jego - his
dusza - soul
umie - it can
latać - fly
założył - he has put on (past)
założyć - to put on
nosić (na sobie) - wear ('on oneself')
proszę - please

mariocrb

mariocrb (49)

mariocrb
I speak:
Spanish, Italian
I learn:
English, French, Portuguese, Polish, Japanese
Busuu berries :
16479

I think that polish music is not only good to understand how to translate some poetic forms but if you try sing it it's very good as pronunciation exercises 

I really love Anna Maria Jopek songs and I try to sing them to learn polish pronunciation 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7vNq9IQ4_Uo

 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

Czarne Słowa - Black Words (literally)

Czarne, czarne słowa
Ciemny, ciemny las - dark, dark forest
Zanim powiesz mu, że kochasz - Before you tell him, that you love
Pierwszy raz - first time

Dziwna, dziwna droga - strange, strange way
Jeśli nie ma w nim - if there's no
Namiętności krzty - passion a bit
Zamarzniesz - you freeze up
Nim przyjdzie brzask - before the dawn comes

On nie pokocha - he won't love
Powie Ci serce i czas - heart and time will tell you

Puste, puste pole -  empty, empty field
Zanim chwyci mróz - before the frost catches
Wiesz, że już nie przyśnisz mu - you already know, that you will be in his dreams no more
Się wcale - at all
Odejdzie drogą na wschód - it walk away eastward

Zimna, zimna woda - cold, cold water
Oko studni drgnie - the eye of well pulses
Gdy w nim przejrzysz się - when you look through this
Zapłaczesz - you weep
Że tak Ci źle, tak Ci źle, tak ci źle - that you feel so bad, so bad, so bad
 

mariocrb

mariocrb (49)

mariocrb
I speak:
Spanish, Italian
I learn:
English, French, Portuguese, Polish, Japanese
Busuu berries :
16479

In this link I sing and play the Upojenie version of Na całej połaci śnieg that is a shorter version then Przybora original one and down there are lyrics and my translation in italian language.

I like this way to learn polish pronunciation!

 

https://soundcloud.com/mariocarbone/na-ca-ej-po-aci-nieg-mario

 

Anna Maria Jopek -  Jeremi Przybora- Na całej połaci śnieg 

Na całej połaci - śnieg.
W przeróżnej postaci - śnieg.
Na siostry i braci
Zimowy plakacik - śnieg... śnieg.

Na naszą równinę - śnieg.
Na każdą mieścinę - śnieg.
Na tłoczek przed kinem
Na ładną dziewczynę - śnieg... śnieg.

Na pociąg do Jasła
Na wzmiankę, że zgasła
Na zdarte dwa hasła,
Na słał słał aż zasłał
Na dobre pobudki
Na gorsze ich skutki...
Na puste ogródki,
Na dzionek za krótki...

Na w sinej mgle dale - śnieg.
Na kocham cię stale! - śnieg.
Na żale,że wcale i - na tak dalej - tak dalej
Tak dalej - tak dalej
Tak dalej - tak dalej - śnieg
śnieg
śnieg
śnieg

 

Anna Maria Jopek -  Jeremi Przybora- Na całej połaci śnieg (su intere distese - neve)

traduzione - tłumaczenie:  Mario Carbone

 

su intere distese - neve.

in varie forme - neve.

su sorelle e fratelli

manifesto invernale - neve ... neve.

 

sulle nostre pianure - neve.

in ogni luogo - neve.

sulla folla prima di entrare al cinema

su una bella ragazza - neve ... neve.

 

sul treno per Jaslo

sulla notizia che è svanita

su due slogan troppo usati,

sul detto, detto e ridetto

sui buoni propositi

sulle peggiori conseguenze ...

sui giardini vuoti,

sui giorni troppo brevi ...

 

sulle livide lontananze nebbiose - neve.

sui "ti amo da sempre!" - Neve.

sui lamenti di tutto e - sui così via - così via

così via - così via

così via - così via - neve

neve

neve

neve

glasvegas03

glasvegas03 (27)

glasvegas03
I speak:
English
I learn:
Polish
Busuu berries :
415

Amazing links! Thanks for sharing 

I was wondering if there are any contemporary music similar to MØ, Margerat Berger/Frida Sundemo? It would be cool to bring up these things in everyday conversation.