Regulamin Programu poleceń

1. Prywatność

Osoby fizyczne („Użytkownicy”) mogą uczestniczyć w Programie w celu polecenia swoim znajomym, rodzinie bądź współpracownikom usług lub treści udostępnionych przez Spółkę. Aby tak się stało, Użytkownicy, którzy dołączą lub zostaną zaproszeni do Programu, muszą przekazać dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail po to, aby Spółka umożliwiła Użytkownikom przesyłanie rekomendacji. Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Spółki, która znajduje się na stronie https://www.busuu.com/privacy. Ponadto dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez Spółkę w celu kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach związanych z ich uczestnictwem w Programie oraz w celu przesyłania innych wiadomości.

2. Zasady działania programu

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Aby wziąć udział w programie, prosimy o przejście na stronę http://www.busuu.com/refer. Znajdują się tam wskazówki dotyczące przesyłania linku swoim przyjaciołom, rodzinie lub znajomym w celu przyłączenia ich do Usługi.

Użytkownicy zapraszający do udziału w programie nazywani są „Osobami polecającymi”. Osoby fizyczne otrzymujące zaproszenie do udziału w programie nazywane są „Klientami poleconymi”. „Uprawniona” Osoba polecająca spełniająca niniejsze Warunki, otrzymuje „Nagrodę / Nagrody” za każdą „Zakwalifikowaną rekomendację”.

UPRAWNIONA OSOBA POLECAJĄCA

Aby zostać „uprawnionym”, Osoba polecająca musi:

1. mieć skończone 18 lat;

2. być zarejestrowanym bezpłatnym użytkownikiem busuu, nieposiadającym ważnej subskrypcji Premium.

Uprawnieni nie są pracownicy Spółki, jej Usługodawców lub jakichkolwiek spółek zależnych, jednostek powiązanych ani agencji promocyjnych oraz wszystkie osoby zamieszkujące w ich gospodarstwach domowych.

DOKONYWANIE REKOMENDACJI

Kiedy użytkownik bezpłatny (spełniający wymagania z punktu „Uprawniona Osoba polecająca”) poleca inną osobę, zostaje Osobą polecającą i otrzymuje unikalny link polecający („Link osobisty”), pozwalający Osobie polecającej na otrzymanie maksymalnie 5 Zakwalifikowanych rekomendacji. Linki osobiste przekazywane są wyłącznie osobom fizycznym.

Osoba polecająca przestrzega zasad Programu, dokonując rekomendacji jedynie faktycznie istniejących osób fizycznych, spełniających postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług. Osoby polecające nie mogą polecać własnej osoby. Oznacza to, że Osoba polecająca nie może tworzyć wielu lub fałszywych kont bądź uczestniczyć w Programie, korzystając z różnych lub fałszywych adresów e-mail lub tożsamości.

ZAKWALIFIKOWANE REKOMENDACJE

Zakwalifikowana rekomendacja oznacza spełnienie niniejszych warunków:

1. Klient polecony zakończył proces rejestracji do Usługi, korzystając z „Linku osobistego” Osoby polecającej. Jeśli Klient polecony dokona rejestracji do Usługi, korzystając z innego linku lub innej metody, rejestracja nie zostanie zaliczona jako Zakwalifikowana rekomendacja, zaś Osoba polecająca nie otrzyma Zakwalifikowanej rekomendacji;

2. Klient polecony nie był poprzednio zarejestrowany do Usługi pod jakimkolwiek innym adresem e-mail lub jakąkolwiek inną nazwą;

3. Klient polecony musi mieć ukończone 18 lat;

4. Za każdego Klienta poleconego można otrzymać tylko jedną Zakwalifikowaną rekomendację, zaś w trakcie trwania całego Programu można uzyskać maksymalnie 3 Klientów poleconych. Jakiekolwiek inne rekomendacje dokonane przez Uprawnioną Osobę polecającą nie będą traktowane jako Zakwalifikowane rekomendacje;

5. Klient polecony dokonuje rejestracji wyłącznie poprzez stronę http://www.busuu.com, nie zaś poprzez inne aplikacje powiązane z busuu, takie jak aplikacje Apple oraz Google Play.

NAGRODY ZA ZAKWALIFIKOWANE REKOMENDACJE

Nagrody mogą zostać przyznane jedynie za Zakwalifikowane rekomendacje zgodnie z paragrafem „Zakwalifikowane rekomendacje”, punkt 4.

Z chwilą dokonania rejestracji na busuu Klient polecony rozpoczyna 7-dniowy bezpłatny okres korzystania z busuu w wersji Premium, który zakończy się dokładnie 7 dni kalendarzowych później!

OTRZYMYWANIE NAGRÓD

Osoba polecająca otrzymuje Nagrodę za każdą zweryfikowaną Zakwalifikowaną rekomendację dokonaną przez Osobę polecającą. Nagrody mogą zostać odebrane z chwilą potwierdzenia przez Spółkę wszystkich 3 Zakwalifikowanych rekomendacji. Szczegóły Nagrody za każdą rekomendację zostaną przedstawione w e-mailu wysłanym Osobie polecającej. Mogą obowiązywać ograniczenia.

Z chwilą zdobycia 3 Zakwalifikowanych rekomendacji rozpoczyna się bezpłatny 7-dniowy okres próbny korzystania z busuu Premium przez Osobę polecającą. Jednak mogą Państwo nie otrzymać powiadomienia o dacie rozpoczęcia tego bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego.

Bezpłatny 7-dniowy okres próbny na busuu w wersji Premium Osoby polecającej zakończy się dokładnie 7 kalendarzowych dni po zdobyciu 3 Zakwalifikowanych rekomendacji. Jednak mogą Państwo nie otrzymać powiadomienia o dacie zakończenia tego bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego.

WERYFIKACJA ZAKWALIFIKOWANYCH REKOMENDACJI

Nagrody podlegają weryfikacji. Spółka może opóźnić przyznanie Nagrody w celu rozpatrzenia sprawy. Spółka według własnego uznania może również odmówić weryfikacji i dokonywania jakichkolwiek procesów rejestracji i transakcji, które uważa za oszukańcze, podejrzane, naruszające niniejsze Warunki świadczenia usług lub uważa, że narażą one na ewentualną odpowiedzialność Spółkę, jej spółki zależne, jednostki powiązane oraz ich prezesów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i pośredników.

Wszystkie decyzje Spółki są ostateczne i wiążące, w tym decyzje dotyczące weryfikacji Zakwalifikowanej rekomendacji oraz Nagrody.

ZBYWALNOŚĆ ORAZ WARTOŚĆ ŚRODKÓW I NAGRÓD

Nagrody nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymienione na gotówkę. Nagrody są niezbywalne i nie mogą być przedmiotem aukcji, handlu, bezgotówkowej wymiany towaru bądź sprzedaży. Po całkowitym lub częściowym zakończeniu Programu, bez względu na przyczynę, wszystkie niewykorzystane Nagrody zebrane przez Osobę polecającą ulegają przepadkowi.

Użytkownicy Programu nie mogą posłużyć się zdobytymi nagrodami w celu zakupu dodatkowych subskrypcji lub produktów busuu. W dowolnym momencie busuu może również uznać określone produkty za niemożliwe do opłacenia przy użyciu otrzymanych nagród, zgodnie z niniejszymi Warunkami, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszych postanowieniach.

3. Odpowiedzialność

Uczestnicząc w Programie, Użytkownicy zgadzają się na:

1. przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług, decyzji Spółki oraz osób przez nią wyznaczonych (w tym Usługodawców), a także Polityki prywatności Spółki;

2. ochronę, zabezpieczenie oraz zwolnienie od odpowiedzialności Spółki, jej Usługodawców oraz odpowiednich spółek dominujących, jednostek powiązanych, spółek zależnych wraz z odpowiednimi pracownikami, dyrektorami, prezesami, licencjobiorcami, licencjodawcami, akcjonariuszami, prawnikami i pośrednikami, w tym między innymi agencji reklamowych i promocyjnych, a także wszelkich osób i jednostek związanych z produkcją, działaniem i organizacją Programu (zwanych „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) z tytułu wszelkich roszczeń, czynności, żądań, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w Programie (w tym między innymi z tytułu strat majątkowych, szkód, uszkodzeń ciała lub śmierci dowolnej osoby lub z tytułu przyznania nagrody, przyjęcia jej bądź niewłaściwego korzystania z Programu czy Nagrody); a także

3. otrzymywanie wiadomości od Spółki poprzez e-mail bądź powiadomienie w aplikacji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

1. przedawnione, utracone, opóźnione, skradzione, niewłaściwie przekierowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, nierzetelne, przeinaczone lub niezrozumiałe wpisy, wiadomości czy oświadczenia, niezależnie od zastosowanych środków przekazu;

2. niewłaściwie funkcjonujące systemy telefoniczne, sprzęt telefoniczny bądź komputerowy, oprogramowanie lub inne usterki techniczne i komputerowe, a także za utracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub zakłócenia w przekazie;

3. uszkodzenie, kradzież oraz zniszczenie danych, a także nieautoryzowany dostęp do wpisów i innych materiałów oraz dokonywane w nich zmiany;

4. wszelkie doznane obrażenia, straty lub szkody wynikłe z przyjęcia, posiadania bądź użytkowania Nagrody czy też wynikłe z uczestnictwa w Programie, których Spółka nie mogła przewidzieć we właściwym czasie;

5. błędy poligraficzne, drukarskie, administracyjne lub technologiczne występujące na stronach internetowych bądź w innych materiałach związanych z Programem; lub

6. roszczenia, żądania i szkody powstałe w wyniku sporu pomiędzy Użytkownikami Programu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie systemu komputerowego w związku z uczestnictwem w Programie, uzyskiwaniem dostępu do Programu oraz pobieraniem danych związanych z Programem. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Programu, jeśli wirus, błąd, problem komputerowy, nieautoryzowana interwencja lub inne przyczyny będące poza kontrolą Spółki zakłócą zarządzanie Programem lub naruszą jego bezpieczeństwo i właściwe działanie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niedostarczenie Nagrody lub jej części z powodu działania siły wyższej, jakichkolwiek czynności, przepisów, rozporządzeń lub zgłoszeń od jakichkolwiek rządowych lub pararządowych podmiotów (bez względu na to, czy czynności, przepisy, rozporządzenia lub zgłoszenia okażą się uzasadnione czy też nieuzasadnione), awarii sprzętu, zagrożenia terrorystycznego, aktów terroryzmu, nalotów, awarii elektryczności, działania wroga publicznego, trzęsienia ziemi, tornada, tsunami, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), pożaru, powodzi, epidemii, eksplozji, ekstremalnych zjawisk pogodowych, huraganu, embarga, sporów pracowniczych lub strajków (zarówno legalnych jak i nielegalnych), niedoboru siły roboczej lub materiałów, jakichkolwiek zakłóceń w transporcie, spowolnienia pracy, niepokojów społecznych, powstań, zamieszek lub jakichkolwiek innych podobnych lub zupełnie odmiennych przyczyn będących poza kontrolą Stron zwolnionych z odpowiedzialności.

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zawieszenia programu, jeśli tylko uzna, że organizacja, bezpieczeństwo lub rzetelność Programu mogły zostać w jakikolwiek sposób naruszone.

4. Czyny niedozwolone

Jeśli po wystąpieniu czynu niedozwolonego nie znajdzie się sposób na odbudowanie integralności Programu, wówczas zastrzegamy sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia Programu.

O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH

Użytkownicy oświadczają, że nie będą używać Programu, aby:

 • 1. naruszyć obowiązujące prawo;
 • 2. naruszyć prawa do własności intelektualnej Spółki, jej Usługodawców lub jakichkolwiek stron trzecich;
 • 3. prześladować, niepokoić lub krzywdzić inną osobę;
 • 4. zbierać i przechowywać dane personalne o innych użytkownikach;
 • 5. podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób błędnie przedstawiać tożsamość Użytkownika;
 • 6. zakłócać, naruszać lub ingerować w Warunki świadczenia usług, serwery bądź sieci połączone z Programem czy też nie przestrzegać jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub przepisów takich sieci;
 • 7. ingerować w sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Programu;
 • 8. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Programu, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Programem;
 • 9. przesyłać jakiekolwiek pliki, które zawierają wirusy, robaki komputerowe, trojany lub jakiekolwiek inne szkodliwe lub destruktywne właściwości;
 • 10. prowadzić jakąkolwiek nielegalną działalność lub namawiać do nielegalnych działań lub czynności, naruszających prawa innych;
 • 11. odsprzedawać, wymieniać bezgotówkowo, handlować, wystawiać na aukcję lub w jakikolwiek inny sposób generować zysk poprzez umożliwianie innym dostępu do Programu.

DYSTRYBUCJA MASOWA („SPAM”)

Jeśli Osoba polecająca udostępnia Link osobisty Klientowi poleconemu poprzez e-mail, wówczas e-mail musi być utworzony i przesłany indywidualnie oraz utrzymany w tonie odpowiednim dla komunikacji pomiędzy przyjaciółmi, znajomymi lub członkami rodziny. Podając adresy e-mail, Osoba polecająca oświadcza, że miała ona ich zgodę.

Masowa dystrybucja e-maili, dystrybucja do nieznanych sobie osób lub jakiekolwiek inne promowanie Linka osobistego w sposób, który stanowiłby lub wydawałby się stanowić niechciany e-mail komercyjny lub „spam”, jest przez Spółkę zabroniony i może stanowić podstawę do natychmiastowego zamknięcia konta Osoby polecającej i dezaktywowania Linku osobistego. Stosujemy politykę zera tolerancji dla spamu. Spółka nie jest zobowiązana do monitorowania treści dostarczanych przez Użytkowników, aczkolwiek zastrzega sobie ona do tego prawo, wskutek czego może blokować wiadomości e-mail, usuwać tego typu treści lub zakazywać korzystania z Programu.

Każda Osoba polecająca jest faktycznym nadawcą e-maili i musi stosować się do odpowiednich przepisów. Osoby polecające, które nie będą stosować się do przepisów, w tym przepisów antyspamowych, są zobligowane do zabezpieczenia osób związanych z Programem przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, kosztami lub wydatkami, które mogą być skutkiem takiego spamu.

NIELEGALNE LUB PODEJRZANE ZACHOWANIE

Spółka może zabronić Użytkownikowi wzięcia udziału w Programie lub uniemożliwić otrzymanie Nagrody wedle własnego uznania w przypadku ustalenia, że Użytkownik usiłuje podważyć uczciwość, integralność lub prawowitość działania Programu w jakikolwiek sposób poprzez oszukiwanie, włamanie, podstęp lub jakiekolwiek inne nieuczciwe praktyki mające na celu nękanie, grożenie lub niepokojenie innych użytkowników bądź osób reprezentujących Spółkę.

Korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego systemu, skryptu lub makropolecenia w celu uczestnictwa w programie jest zabronione i powoduje dyskwalifikację. W celu uczestnictwa w Programie lub otrzymania Nagrody, użytkownicy nie mogą wprowadzać różnych lub fałszywych adresów e-mail ani kont, używać fikcyjnych tożsamości lub jakichkolwiek systemów, botów czy innych urządzeń i sposobów.

Spółka zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji jakiegokolwiek Użytkownika i/lub anulowania Nagrody bądź Nagród, jeśli uzna, iż Użytkownik dopuszcza się ingerencji w jakikolwiek etap działania lub trwania programu bądź naruszania niniejszych Warunków świadczenia usług.

OSTRZEŻENIE: JAKAKOLWIEK PRÓBA UMYŚLNEGO SPOWODOWANIA SZKÓD W PROGRAMIE LUB PRÓBA PODWAŻENIA USANKCJONOWANEGO DZIAŁANIA PROGRAMU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO I BĘDZIE SKUTKOWAŁA DYSKWALIFIKACJĄ Z UDZIAŁU W PROGRAMIE. JEŚLI PRÓBY TEGO TYPU ZOSTANĄ PODJĘTE, WÓWCZAS SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOMAGANIA SIĘ ODSZKODOWAŃ I USUNIĘCIA SZKÓD (WŁĄCZAJĄC W TO HONORARIA PRAWNICZE) W PEŁNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI PRAWA, ŁĄCZNIE Z POSTĘPOWANIEM KARNYM.

5. Prawa własności i sposób użytkowania

Platforma online oraz Program składają się z treści zawierających: rysunki, teksty, ilustracje, obrazki, nagrania wideo, informacje, logotypy, ikony przycisków, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, kod komputerowy oraz inne materiały (zwane „Treściami”). Zgodnie z Warunkami uzgodnionymi pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, wszystkie Treści są własnością Spółki lub jej Licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami. Zbiór (to znaczy zgromadzenie, przygotowanie oraz złożenie) wszystkich treści na platformie online lub w Programie jest wyłączną własnością Spółki i chroniony jest prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami.

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Spółka upoważnia Państwa do dostępu do Platformy online, Programu i Treści oraz do korzystania z nich wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Udzielona licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia oraz z jakiegokolwiek lub bez żadnego powodu. Nieautoryzowane korzystanie z Treści może doprowadzić do naruszenia praw autorskich, znaków towarowych oraz stosownych przepisów prawa i jest surowo zakazane. Należy chronić prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe i inne informacje o prawach własności intelektualnej wchodzące w oryginalny skład Treści lub będące jej kopią.

6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownicy w pełni rozumieją i zgadzają się, że: (a) korzystają oni z Programu na własną odpowiedzialność, a Program dostarczony jest na zasadach „jak jest” oraz „w miarę dostępności”, a Spółka nie udziela jakichkolwiek gwarancji oraz zrzeka się jakichkolwiek postanowień i warunków (zwanych „obietnicami”) bez względu na to, czy są one domniemane przez przepisy, prawo zwyczajowe lub zwyczaje, w tym między innymi gwarancji związanych z produktami lub usługami oferowanymi w toku korzystania z Programu, domniemanych gwarancji handlowych, satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności; (b) spółka nie nie udziela żadnych gwarancji, że (i) Program spełni wszystkie wymagania Użytkownika, (ii) będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów, (iii) rezultaty uzyskane w toku korzystania z Programu będą dokładne i rzetelne, (iv) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych treści pozyskanych przez Użytkownika poprzez Program będzie zgodna z jego oczekiwaniami, a (v) jakiekolwiek błędy w Usłudze będą poprawione; oraz (c), że dostęp do jakichkolwiek materiałów pobranych lub w inny sposób pozyskanych poprzez użycie Programu będzie odbywał się wedle własnego uznania Użytkownika i na jego własne ryzyko, i że będzie on w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub urządzeniu mobilnym bądź za jakąkolwiek utratę danych, które mogą być skutkiem pobrania lub użycia tychże materiałów.

7. Ograniczenie odpowiedzialności oraz zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik w pełni rozumie i zgadza się, że Spółka, a także jej dostawcy i usługodawcy, którzy są z nią związani lub wspomagają ją w udostępnianiu Programu, nie będą ponosili odpowiedzialności przed użytkownikiem za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, nieumyślne, umyślne, wynikowe lub moralne, w tym między innymi szkody związane z utratą zysków, reputacji, niemożnością użytkowania, utratą danych lub innymi niematerialnymi stratami (nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), które są rezultatem: (i) użycia lub niemożności użycia programu; (ii) kosztów zaopatrzenia w zastępcze dobra i usługi, powstałe na skutek jakiegokolwiek pozyskania dóbr, danych, informacji lub usług bądź na skutek otrzymanych wiadomości albo na skutek transakcji przeprowadzonych z użyciem programu lub na skutek użycia programu; (iii) nieautoryzowanego dostępu do lub zmian transmisji danych użytkownika; (iv) oświadczeń lub postępowania jakichkolwiek stron trzecich w ramach Programu lub (v) jakichkolwiek innych kwestii związanych z Programem. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie niektórych gwarancji lub ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Odpowiednio, niektóre z ograniczeń wymienionych powyżej w tym punkcie mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. Zgodnie z przepisami prawa maksymalna odpowiedzialność spółki, włączając w to jej dostawców i usługodawców, która wynika z Programu lub jest z nim powiązana, bez względu na przyczynę zaistniałej sytuacji (czy to w związku z umową, naruszeniem prawa czy też złamaniem warunków gwarancji itp.), nie przekroczy 100 USD.

Użytkownicy korzystają z Programu na własną odpowiedzialność.

8. Sugestie i uwagi

Spółka ceni sobie wszelkie komentarze od Użytkowników dotyczące Programu. Prosimy jednak mieć na uwadze, że Spółka nie przyjmuje ani nie uwzględnia pomysłów, sugestii lub materiałów („pomysłów”) innych niż te, o które prosiliśmy. Spółka oczekuje na Państwa opinie, dlatego prosimy o konkretne wpisy, nie zaś pomysły. Jeśli pomimo tego Spółka otrzyma tego rodzaju pomysły, wówczas:

 • nabędzie wyłączne, obowiązujące obecnie i określone w późniejszym terminie prawa do takich pomysłów;
 • nie będzie podlegała jakimkolwiek zobowiązaniom co do poufności i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub udostępnienie takich pomysłów; a także
 • będzie uprawniona do nieograniczonego używania takich pomysłów na dowolne komercyjne i inne potrzeby bez konieczności rekompensaty wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

9. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do korzystania z Programu przez Użytkowników. Zaniechanie przez Spółkę wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia określonego w tych Warunkach nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Bez względu na to, czy jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do uwzględnienia intencji stron zgodnie z tymi postanowieniami, a inne postanowienia tych Warunków mają pełne zastosowanie. Tytuły punktów w niniejszych Warunkach zostały dodane, aby ułatwić czytanie, i nie wiążą się z nimi żadne prawne ani umowne konsekwencje. Osoba, która nie jest stroną określoną w tych Warunkach, nie jest uprawniona do egzekwowania tych Warunków ani otrzymywania jakichkolwiek korzyści z nich wynikających.