Điều khoản và Điều kiện Giới thiệu

1. Riêng tư

Các cá nhân ("Người dùng") có thể tham gia vào Chương trình để giới thiệu các dịch vụ hoặc nội dung của Công ty cho bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp. Để làm được điều đó, Người dùng tham gia hoặc được mời tham gia Chương trình phải gửi thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email để Công ty có thể cho phép Người dùng gửi dịch vụ và nội dung giới thiệu. Thông tin cá nhân sẽ được thu thập, xử lý và sử dụng theo bản Tuyên bố về chính sách riêng tư của Công ty. Bạn có thể tìm thấy bản tuyên bố này tại địa chỉ https://www.busuu.com/privacy. Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với Người dùng liên quan đến việc tham gia vào Chương trình và để nhận thông tin từ Công ty.

2. Thể lệ Chương trình

TỔNG QUAN VỀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Để tham gia, bạn có thể truy cập http://www.busuu.com/refer và làm theo hướng dẫn trên màn hình để giới thiệu bạn bè, thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp tham gia Dịch vụ bằng cách gửi cho họ liên kết cá nhân của bạn.

Người dùng thực hiện việc giới thiệu được gọi là "Người giới thiệu". Những người nhận được giới thiệu được gọi là "Khách hàng được giới thiệu". Người giới thiệu "hợp lệ" tuân thủ hoàn toàn các Điều khoản và Điều kiện này có thể được nhận "Phần thưởng" cho mỗi "Giới thiệu hợp cách."

NGƯỜI GIỚI THIỆU HỢP LỆ

Để được coi là "hợp lệ", Người giới thiệu phải:

1. tối thiểu 18 tuổi;

2. là người dùng busuu đã đăng ký miễn phí chưa đăng ký Premium hợp lệ.

Nhân viên Công ty, Nhà cung cấp Dịch vụ của Công ty hay các công ty con, công ty phụ thuộc hoặc đơn vị quảng cáo của Công ty, và những người sống trong cùng hộ gia đình, đều không hợp lệ.

THỰC HIỆN GIỚI THIỆU

Sau khi người dùng miễn phí đáp ứng đủ điều kiện của phần "Người giới thiệu hợp lệ", giới thiệu người khác, người dùng miễn phí trở thành Người giới thiệu và sẽ được cung cấp liên kết giới thiệu riêng ("Liên kết cá nhân") cho phép Người giới thiệu nhận tối đa 5 Giới thiệu hợp cách. Liên kết cá nhân sẽ được tạo riêng cho từng người.

Người giới thiệu phải tôn trọng tinh thần của Chương trình bằng cách chỉ giới thiệu người thật đáp ứng được yêu cầu của những Điều khoản và Điều kiện này. Người giới thiệu không được phép giới thiệu chính mình. Ví dụ, Người giới thiệu không thể tạo nhiều tài khoản hay tạo tài khoản giả hoặc tham gia vào Chương trình bằng nhiều danh tính/địa chỉ email hoặc danh tính/địa chỉ email giả.

GIỚI THIỆU HỢP CÁCH

Giới thiệu hợp cách nghĩa là giới thiệu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Khách hàng được giới thiệu đã hoàn thành đăng ký Dịch vụ bằng "Liên kết cá nhân" của Người giới thiệu. Nếu khách hàng được giới thiệu đăng ký Dịch vụ bằng bất kỳ phương thức hay liên kết nào khác, đăng ký đó sẽ không được tính là Giới thiệu hợp cách và Người giới thiệu sẽ không được công nhận là thu thập được Giới thiệu hợp cách;

2. Khách hàng được giới thiệu trước đây chưa từng đăng ký Dịch vụ bằng bất kỳ địa chỉ email hoặc biệt danh nào;

3. Khách hàng được giới thiệu phải từ 18 tuổi trở lên;

4. Với mỗi Khách hàng được giới thiệu, bạn chỉ có thể có duy nhất một Giới thiệu hợp cách. Ngoài ra, bạn chỉ có thể có tổng số tối đa 3 Khách hàng được giới thiệu trong thời gian diễn ra Chương trình. Mọi lượt mua gói dịch vụ phát sinh hoặc tiếp theo của Người giới thiệu hợp lệ sẽ không được coi là Giới thiệu hợp cách

5. Khách hàng được giới thiệu chỉ được hoàn thành đăng ký qua http://www.busuu.com và không thông qua ứng dụng khác liên kết với busuu, bao gồm các ứng dụng Apple và các ứng dụng Google Play.

PHẦN THƯỞNG CHO GIỚI THIỆU HỢP CÁCH

Phần thưởng chỉ có thể được trao cho Giới thiệu hợp cách và được trao theo quy định tại điểm 4, đoạn "Giới thiệu hợp cách".

Sau khi đăng ký busuu thành công, 7 ngày dùng thử busuu Premium miễn phí của Khách hàng được giới thiệu sẽ bắt đầu và có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi kết thúc đúng 7 ngày sau đó!

GIÀNH PHẦN THƯỞNG

Người giới thiệu sẽ nhận được phần Thưởng cho mỗi Giới thiệu hợp cách đã được xác minh do Người giới thiệu đó tạo ra. Phần thưởng có thể được quy đổi sau khi cả 3 phần thưởng hợp cách đã được xác nhận theo quyết định của Công ty. Chi tiết Phần thưởng cho mỗi giới thiệu sẽ được nêu rõ trong email gửi cho Người giới thiệu. Công ty có thể áp dụng các hạn chế.

Sau khi thu thập thành công 3 Giới thiệu hợp cách, Người giới thiệu có thể bắt đầu 7 ngày dùng thử busuu Premium miễn phí ngay lập tức. Bạn có thể không được thông báo về ngày bắt đầu 7 ngày dùng thử miễn phí.

7 ngày dùng thử busuu Premium miễn phí của Người giới thiệu sẽ kết thúc ngay sau 7 ngày kể ngày họ thu thập được Giới thiệu hợp cách thành công thứ 3. Bạn có thể không được thông báo về ngày kết thúc thời gian dùng thử 7 ngày miễn phí của mình.

GIỚI THIỆU HỢP CÁCH ĐÃ XÁC MINH

Các phần thưởng phải được xác minh. Công ty có thể hoãn trao Phần thưởng để tiến hành điều tra. Họ cũng có thể từ chối xác minh và xử lý bất kỳ đăng ký và giao dịch nào mà Công ty, theo quyết định riêng của mình, cho là gian lận, đáng ngờ, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc tin rằng sẽ tạo ra trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn mà Công ty và các công ty con, công ty liên doanh của Công ty, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý nào của họ phải gánh chịu.

Tất cả mọi quyết định của công ty đều là các quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc, bao gồm các quyết định về xác minh Phần thưởng hay Giới thiệu hợp cách.

CHUYỂN NHƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ TÍN DỤNG VÀ PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng không có giá trị tiền tệ và không được quy đổi thành tiền. Phần thưởng không chuyển nhượng được và không thể đem bán đấu giá, giao dịch, trao đổi hoặc bán. Sau khi kết thúc Chương trình, hoặc bất kỳ phần nào của Chương trình, vì bất kỳ lý do nào, các Phần thưởng mà Người giới thiệu tích lũy được chưa quy đổi đều sẽ bị hủy bỏ.

Người dùng tham gia chương trình không thể sử dụng phần thưởng nhận được để mua thêm sản phẩm hoặc đăng ký của busuu. busuu cũng có thể chỉ rõ những sản phẩm nhất định mà người dùng không thể thanh toán bằng phần thưởng nhận được bất cứ lúc nào và sẽ trình bày những điều này tại đây.

3. Trách nhiệm pháp lý

Bằng việc tham gia Chương trình, Người dùng đồng ý:

1. bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, quyết định của Công ty cũng như người được ủy quyền của Công ty (bao gồm cả nhà cung cấp Dịch vụ) và Chính sách riêng tư của Công ty;

2. bảo vệ, bồi thường, giải phóng và không gây tổn hại cho Công ty, Nhà cung cấp Dịch vụ của Công ty và công ty mẹ, công ty liên doanh và công ty mẹ tương ứng của Công ty hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ, cùng nhân viên, giám đốc, cán bộ, người được cấp phép, người cấp phép, cổ đông, luật sư và các đại lý của họ, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các thực thể quảng cáo và quảng bá và bất kỳ người hay thực thể nào liên quan đến việc sản xuất, thực hiện và quản lý Chương trình (gọi chung là "Bên được giải phóng") khỏi/bởi bất kỳ và mọi khiếu nại, tố tụng, yêu cầu, tổn thất, mất mát, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc phí tổn phát sinh bởi, gây ra bởi, liên quan đến hoặc có quan hệ với việc tham gia vào Chương trình (bao gồm, nhưng không hạn chế các tổn thất, hư hỏng tài sản, thương tích cá nhân hoặc tử vong cho bất kỳ người nào và/hoặc việc trao, nhận và/hoặc sử dụng hay sử dụng sai Chương trình hay Phần thưởng); và

3. được Công ty liên lạc qua email hay tin nhắn trong ứng dụng.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

1. các mục tiếp nhận, thông tin liên lạc hoặc bản khai có tuyên thệ bị chậm trễ, thất lạc, trì hoãn, mất cắp, ghi sai địa chỉ, thiếu sót, khó đọc, không chính xác, không xác thực, xuyên tạc hoặc khó hiểu, bất kể phương thức truyền gửi những tài liệu đó là gì;

2. lỗi hệ thống điện thoại, điện thoại hoặc phần cứng máy tính, phần mềm hoặc sự cố kỹ thuật hoặc máy tính, mất kết nối, ngắt kết nối, chậm trễ hoặc lỗi truyền gửi khác;

3. hư hỏng dữ liệu, trộm cắp, hủy hoại, truy cập trái phép hoặc thay đổi mục nhập hoặc tài liệu khác;

4. bất kỳ thương tích, mọi mất mát hoặc tổn thất nào do việc chấp nhận, sở hữu hoặc sử dụng Phần thưởng, hoặc do việc tham gia vào Chương trình, mà Công ty đã không lường trước được vào thời điểm liên quan;

5. bất kỳ lỗi in, kỹ thuật in, quản trị hoặc kỹ thuật nào trên bất kỳ trang web hoặc tài liệu liên quan tới Chương trình; hoặc

6. khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại đang tranh chấp giữa các Người dùng của Chương trình.

Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với hư hỏng hệ thống máy tính do việc tham gia, truy cập hoặc tải về thông tin liên quan đến Chương trình và có quyền hủy bỏ, điều chỉnh hoặc tạm dừng Chương trình nếu virus, lỗi, sự cố máy tính, can thiệp trái phép hoặc nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty làm gián đoạn việc quản trị, bảo đảm an ninh hoặc điều hành Chương trình đúng đắn.

Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người dùng nào về việc không cung cấp Phần thưởng hoặc bất kỳ phần nào trong đó, nếu nguyên nhân là các trường hợp bất khả kháng, tố tụng, quy định, yêu cầu hoặc chỉ thị của thực thể chính phủ hoặc nửa chính phủ (cho dù các tố tụng, quy định, yêu cầu hoặc chỉ thị đó được chứng minh là không hợp lệ), lỗi thiết bị, đe dọa hành động khủng bố, hành động khủng bố, oach tạc trên không, cắt điện, hành động của thế lực thù địch, động đất, lốc xoáy, sóng thần, chiến tranh (tuyên chiến hoặc chưa tuyên chiến), hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh dịch, vụ nổ, thời tiết khắc nghiệt bất thường, bão, cấm vận, tranh chấp lao động hoặc đình công (cho dù là hợp pháp hay phi pháp), thiếu lao động hoặc nguyên liệu, gián đoạn vận chuyển dưới mọi hình thức, chậm trễ công việc, xáo trộn dân sự, nổi dậy, bạo loạn hoặc bất kỳ nguyên nhân tương tự hoặc không tương tự nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên được giải phóng.

Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng Chương trình nếu xác định rằng việc quản lý, sự bảo mật hoặc tính công bằng của Chương trình đã bị vi phạm theo bất kỳ cách nào đó.

4. Hành vi

Nếu không thể tìm ra giải pháp phục hồi sự toàn vẹn của Chương trình sau khi xảy ra hành vi bị nghiêm cấm, chúng tôi có quyền hủy bỏ, thay đổi hoặc tạm dừng Chương trình.

TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

Người dùng đồng ý không sử dụng Chương trình để:

 • 1. Vi phạm luật pháp hiện hành;
 • 2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty, Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc bên thứ ba của Công ty;
 • 3. Rình rập, quấy rối hoặc gây hại cho người khác;
 • 4. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những Người dùng khác;
 • 5. Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính của Người dùng;
 • 6. Can thiệp, làm gián đoạn hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc máy chủ hoặc mạng liên kết với Chương trình; hoặc không tuân thủ các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng đó;
 • 7. Can thiệp việc sử dụng Chương trình của Người dùng khác;
 • 8. Cố gắng truy cập trái phép vào Chương trình, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác liên quan tới Chương trình;
 • 9. Truyền tải các tệp chứa virus, sâu máy tính, mã độc Trojan hoặc bất kỳ đặc điểm lây nhiễm hoặc phá hủy nào khác;
 • 10. Thực hiện các hành động phi pháp hoặc yêu cầu thực hiện các hành động phi pháp hay hành động khác vi phạm quyền của những người khác;
 • 11. Bán lại, trao đổi, giao dịch, đấu giá hoặc các hoạt động khác tạo ra thu nhập thông qua việc cung cấp quyền truy cập vào Chương trình cho những người khác.

GỬI HÀNG LOẠT ("THƯ RÁC")

Nếu Người giới thiệu cung cấp Liên kết cá nhân cho Khách hàng được giới thiệu qua email, email phải được tạo và gửi riêng theo cách thích hợp và bình thường như khi liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp và thành viên trong gia đình. Thông qua việc nhập vào địa chỉ email, Người giới thiệu thể hiện rằng họ đã có sự đồng ý trước của người nhận email.

Việc gửi email hàng loạt, gửi cho người lạ hoặc bất kỳ hình thức quảng bá Liên kết cá nhân theo cách bị coi là hoặc có khả năng bị coi là email thương mại không có sự đồng ý trước của người nhận hay "thư rác", theo xác định của Công ty, đều bị cấm và có thể là cơ sở cho việc chấm dứt tài khoản và hủy bỏ Liên kết cá nhân của Người giới thiệu ngay lập tức. Chúng tôi có chính sách thư rác không khoan thứ. Công ty không có nghĩa vụ giám sát nội dung mà Người dùng cung cấp; tuy nhiên, Công ty có thể lựa chọn làm như vậy và chặn các tin nhắn email, xóa những nội dung đó hoặc cấm sử dụng Chương trình.

Mỗi Người giới thiệu đều là người thực sự gửi email và phải tuân thủ luật pháp hiện hành. Người giới thiệu không tuân thủ luật pháp, bao gồm luật chống thư rác, đều có nghĩa vụ phải bồi thường cho các Thực thể Chương trình nếu có các trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn phát sinh do hành vi gửi thư rác đó.

HÀNH VI GIAN LẬN VÀ ĐÁNG NGỜ

Công ty có thể cấm Người dùng tham gia vào Chương trình hay nhận Phần thưởng, theo quyết định riêng của họ, nếu họ xác định Người dùng đang cố gắng hủy hoại việc điều hành công bằng, liêm chính hay hợp pháp Chương trình dưới bất cứ hình thức nào bằng cách lừa đảo, ăn cắp, gian lận hay những hành vi không công bằng khác nhằm mục đích gây phiền toái, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối người dùng khác hoặc đại diện của Công ty.

Việc sử dụng macro, script hay hệ thống tự động để tham gia bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tư cách tham gia. Người dùng không thể tham gia bằng nhiều địa chỉ email/tài khoản hoặc địa chỉ email/tài khoản giả, sử dụng danh tính không có thật hay sử dụng các hệ thống, bot hoặc thiết bị hoặc thủ thuật khác để tham gia vào Chương trình hoặc nhận Phần thưởng.

Công ty có quyền hủy bỏ tư cách bất kỳ Người dùng nào và/hoặc hủy bỏ bất kỳ Phần thưởng nào nếu họ phát hiện Người dùng đang can thiệp vào quy trình ghi danh hoặc việc điều hành Chương trình hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

THẬN TRỌNG: CÁC HÀNH VI CỐ Ý GÂY THIỆT HẠI HOẶC HỦY HOẠI VIỆC ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỢP PHÁP CÓ THỂ VI PHẠM LUẬT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ VÀ SẼ BỊ HỦY BỎ TƯ CÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH. NẾU HÀNH VI ĐÓ XẢY RA, CÔNG TY CÓ QUYỀN TÌM KIẾM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ BÙ ĐẮP TỔN THẤT (BAO GỒM CẢ PHÍ LUẬT SƯ) ĐẾN MỨC CAO NHẤT THEO LUẬT, BAO GỒM CẢ TỐ TỤNG HÌNH SỰ.

5. Sử dụng và quyền sở hữu nội dung

Nền tảng trực tuyến và Chương trình chứa nội dung bao gồm: thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, thông tin, logo, biểu tượng nút, phần mềm, tệp tin âm thanh, mã máy tính và nội dung khác (gọi chung lại là "Nội dung"). Do giữa Người dùng và Công ty, tất cả Nội dung đều là tài sản của Công ty hoặc người cấp phép và được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và bộ luật khác. Việc soạn thảo (nghĩa là thu thập, sắp xếp và tập hợp) tất cả Nội dung trên nền tảng trực tuyến hoặc Chương trình là tài sản độc quyền của Công ty và được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và bộ luật khác.

GIẤY PHÉP DÀNH CHO BẠN

Công ty ủy quyền cho bạn, theo những Điều khoản này, truy cập và sử dụng nền tảng trực tuyến, Chương trình và Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Giấy phép này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào mà không có thông báo và có hoặc không có nguyên nhân. Các hành vi sử dụng Nội dung trái phép có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các bộ luật và quy định về thông tin liên lạc hiện hành đều bị nghiêm cấm. Bạn phải bảo tồn tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các chú thích độc quyền trong Nội dung gốc trên bất kỳ bản sao nào bạn tạo từ đó.

6. Khước từ trách nhiệm bảo đảm

Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng: (a) bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Chương trình. Chương trình được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và công ty khước từ mọi trách nhiệm bảo đảm, điều kiện và điều khoản (gọi chung là “cam kết”), cho dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý trong đạo luật, tục lệ hay thông luật, bao gồm nhưng không hạn chế bởi bảo đảm về sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trong quá trình sử dụng Chương trình, bảo đảm mặc nhiên về khả năng tiêu thụ, chất lượng đạt yêu cầu, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không xâm phạm; (b) công ty không bảo đảm rằng (i) Chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, (ii) không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật hay không có lỗi, (iii) kết quả thu được từ việc sử dụng Chương trình sẽ chính xác hay đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào khác mà bạn có được thông qua Chương trình sẽ phù hợp với nguyện vọng của bạn, và (v) bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được khắc phục; và (c) đối với bất kỳ tài liệu nào được tải về hay có được thông qua việc tham gia Chương trình, bạn sẽ là người quyết định có truy cập tài liệu đó hay không và bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi truy cập tài liệu đó, và bạn cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động hay việc mất dữ liệu của bạn do việc tải về hay sử dụng tài liệu đó.

7. Hạn chế trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng công ty, bao gồm các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ liên kết với hoặc hỗ trợ trong việc cung cấp chương trình, sẽ không chịu trách nhiệm với mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, kèm theo, do hậu quả hay có tính cảnh cáo của bạn, bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất do mất lợi ích, lợi thế, quyền sử dụng, dữ liệu hay các tổn thất phi vật thể khác (thậm chí nếu không ty đã được tư vấn về khả năng xảy ra các tổn thất đó), do: (i) việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng Chương trình; (ii) chi phí mua sắm dịch vụ và hàng hóa thay thế phát sinh từ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nhận được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch tham gia vào thông qua, từ hoặc do Chương trình; (ii) truy cập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu hay dữ liệu truyền gửi của bạn; (iv) tuyên bố hoặc hành vi của các bên thứ ba đối với hoặc thông qua Chương trình; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới Chương trình. Một số khu vực tài phán không cho phép trừ bỏ một số giới hạn hoặc bảo đảm hoặc loại trừ nhất định đối với trách nhiệm pháp lý cho các tổn thất kèm theo hoặc do hậu quả. Theo đó, một số giới hạn trên trong đoạn này có thể không được áp dụng cho bạn. Xét đến mức độ cao nhất có thể theo luật định, trách nhiệm pháp lý tối đa của công ty, bao gồm cả các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ, phát sinh từ hay có liên quan đến Chương trình, bất kể nguyên nhân của hành động là gì (cho dù là theo hợp đồng, sơ suất, vi phạm bảo đảm hay nguyên nhân khác) sẽ không vượt quá 100 USD.

Người dùng tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Chương trình.

8. Đề xuất và gửi

Công ty ghi nhận sự lắng nghe của Người dùng và hoan nghênh các ý kiến nhận xét của bạn về Chương trình. Tuy nhiên, xin hãy ghi nhớ rằng Công ty không chấp nhận hay xem xét các ý kiến sáng tạo, đề xuất, sáng kiến hay tài liệu ("ý kiến sáng tạo") ngoại trừ những ý kiến mà chúng tôi đã đưa ra yêu cầu cụ thể. Mặc dù Công ty trân trọng ý kiến phản hồi của bạn về Chương trình, xin vui lòng đưa ra ý kiến cụ thể trong nhận xét của bạn và không gửi các ý kiến sáng tạo. Nếu, mặc dù đã biết yêu cầu này, bạn vẫn gửi cho Công ty các ý kiến sáng tạo, Công ty sẽ:

 • Sở hữu độc quyền tất cả mọi quyền hiện đã biết hoặc được nhận biết sau này đối với ý kiến sáng tạo;
 • Không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng hay tiết lộ các ý kiến sáng tạo nào; và
 • Được quyền sử dụng không giới hạn các ý kiến sáng tạo cho bất kỳ mục đích nào, cho dù là mục đích thương mại, mà không phải bồi thường cho bạn hay người nào khác.

9. Điều khoản chung

Những Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty về việc sử dụng Chương trình của Người dùng. Việc Công ty không thực hiện hay thi hành bất kỳ quyền hay điều nào trong các Điều khoản này không có nghĩa là quyền hay điều đó được miễn trừ. Nếu bất kỳ điều nào trong những Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ, các bên vẫn phải nhất trí rằng tòa án nên nỗ lực thực thi ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản, và các điều khác trong Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Tên các phần trong những Điều khoản này chỉ nhằm tạo ra sự thuận tiện và không có hiệu lực hợp đồng hay pháp lý. Người không phải là một bên trong các Điều khoản này không có quyền thực thi hay nhận quyền lợi của bất kỳ Điều khoản nào tại đây.