CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ


Busuu xem quyền riêng tư của bạn là vấn đề rất nghiêm túc. Busuu cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này giải thích việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách này bao gồm:

 • thông tin quan trọng và giới thiệu về chúng tôi
 • dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
 • cách thức và lý do chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • thời gian và lý do chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho Tập đoàn Busuu hoặc các tổ chức khác
 • truyền gửi dữ liệu quốc tế
 • quyền và lựa chọn mà bạn có đối với dữ liệu cá nhân của mình
 • lý do chúng tôi sử dụng cookie
 • các bước mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo thông tin của bạn được lưu trữ an toàn và bảo mật
 • chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong bao lâu
 • quyền hợp pháp của bạn


1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Busuu cung cấp dịch vụ ("Dịch vụ") cho bạn theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Riêng tư sau đây. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Riêng tư này bất cứ lúc nào. Tất cả thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi ("Trang web"). Bạn có thể xem bản Chính sách Riêng tư mới nhất bất cứ lúc nào tại đây https://www.busuu.com/vi/privacy. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hay Trang web sau khi các thay đổi được thực hiện đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách Riêng tư mới. Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. Những từ bắt đầu bằng chữ in hoa trong Chính sách về Quyền riêng tư này mà không được định nghĩa trong Chính sách về Quyền riêng tư sẽ được định nghĩa trong các Điều khoản Dịch vụ.

Busuu Limited là đơn vị kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là "Busuu" hay "chúng tôi" trong Chính sách Riêng tư này). Bạn có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào với Văn phòng Cao ủy Thông tin (ICO), cơ quan giám sát của Anh Quốc đối với các vấn đề bảo vệ dữ liệu (www.ico.org.uk). Tuy vậy, chúng tôi vẫn mong có cơ hội được giải quyết mối quan ngại của bạn trước khi bạn liên lạc với ICO, vì thế, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi trước. Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web, phần mềm bổ trợ và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp chuột vào những liên kết đó hoặc kích hoạt những kết nối như vậy có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn hãy đọc thông báo về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.


2. THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ NHẬN ĐƯỢC

Khi bạn đăng ký tài khoản Busuu, Busuu thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, ngôn ngữ nói chuyện và ngôn ngữ học tập và bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sở thích khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh hồ sơ của bạn.

Busuu cũng tự động thu thập và tạo ra một số thông tin sử dụng cho các lĩnh vực khác, bao gồm: siêu dữ liệu dịch vụ, dữ liệu nhật ký, thông tin thiết bị, địa chỉ IP, dữ liệu bên thứ ba và thông tin cookie.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp, ví dụ như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất cứ mục đích gì. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng theo luật, không được coi là dữ liệu cá nhân do dữ liệu này không trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu Sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ người dùng truy cập một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết Dữ liệu Tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hay gián tiếp xác minh danh tính của bạn thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân, dữ liệu kết hợp này sẽ được sử dụng tuân thủ theo bản thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không thu thập các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt về bạn (bao gồm chủng tộc hay dân tộc, tín ngưỡng tâm linh hoặc tôn giáo, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và di truyền và dữ liệu sinh trắc học của bạn). Chúng tôi cũng không thu thập bất cứ thông tin nào về các vi phạm và bản án hình sự.

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn để mời bạn tham gia nghiên cứu. Bằng việc tham gia nghiên cứu với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với điều kiện nghiên cứu. Một vài nghiên cứu của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ tài khoản Busuu của bạn để cung cấp cho chúng tôi kết quả chính xác. Kết quả sẽ được tổng hợp và có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị. Các thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba. Tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn trong thời gian nghiên cứu và được xóa sau khi công bố kết quả. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ an toàn ở những cơ sở an toàn tại Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA") và có lớp bảo vệ bằng tường lửa được cập nhật. Nếu bạn quyết định tham gia bất kỳ nghiên cứu nào, sự tham gia của bạn là tự nguyện và bạn có thể dừng tham gia bất cứ lúc nào. Nếu bạn không muốn tham gia nữa, hãy gửi email đến research-team@busuu.com và yêu cầu của bạn sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo ở Anh. Tất cả dữ liệu của bạn sau đó sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và được loại bỏ khỏi nghiên cứu.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cài đặt hồ sơ cá nhân, tạo mối quan hệ và nhận tin nhắn, thực hiện tìm kiếm và truy vấn, ghi danh vào các sự kiện và khóa học, và truyền gửi thông tin qua nhiều kênh.

Bạn không có nghĩa vụ theo luật định hay hợp đồng về việc cung cấp dữ liệu này, tuy nhiên, nếu dữ liệu không được cung cấp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ.


3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Busuu sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ cho lợi ích chính đáng của chúng tôi cho những mục đích chung như sau:

(i) cung cấp, cập nhật, duy trì và bảo vệ các dịch vụ, trang web, ứng dụng và hoạt động kinh doanh của chúng tôi
(ii) theo yêu cầu của luật pháp, quy trình pháp lý hoặc quy định hiện hành
(iii) trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn
(iv) để gửi thông tin tiếp thị và giao dịch qua nhưng không giới hạn trong số các hình thức sau về Dịch vụ: email, thông báo đẩy, SMS và tin nhắn trong ứng dụng
(v) mục đích về thống kê
(vi) lập hóa đơn, quản lý tài khoản và các vấn đề hành chính khác
(vii) điều tra cũng như giúp ngăn chặn việc lạm dụng và các vấn đề an ninh
(viii) các mục đích khác như được trình bày với bạn khi thu thập dữ liệu

Busuu sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh Nội dung và thông tin tiếp thị mà bạn thấy, hoàn thành yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng Dịch vụ được cung cấp cho bạn, liên lạc với bạn, tiến hành nghiên cứu và cung cấp báo cáo ẩn danh cho mục đích nội bộ và cho khách hàng bên ngoài, ví dụ như nhà quảng cáo. Nếu bạn chọn chia sẻ liên kết mời tham gia Busuu cho một người bạn và họ nhấp chuột vào liên kết thì họ sẽ nhìn thấy ảnh đại diện (nếu có) và tên của bạn trên trang đích trong Busuu. Bạn có thể xóa và thay đổi dữ liệu này bất cứ lúc nào trong cài đặt hồ sơ của mình. Những thông tin khác sẽ không được hiển thị.

Xin lưu ý rằng nếu bạn nhập thông tin thanh toán vào Dịch vụ khi mua Dịch vụ trả phí (bao gồm cả quyền thành viên Premium), Busuu không nhận hay lưu trữ thông tin thanh toán đó, và khi thông tin đó được nhận, thông tin sẽ được lưu trữ và sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi nhằm mục đích hoàn thành giao dịch mua.

Bạn có thể từ chối thông tin quảng cáo của Busuu khi đăng ký Dịch vụ. Bạn cũng có thể từ chối mọi thông tin liên lạc, email, thông báo đẩy và SMS từ trong thông tin liên lạc đó hoặc từ cài đặt ưu tiên của bạn.

Đối với người dùng được đăng ký thông qua một tổ chức bằng địa chỉ email tổ chức, dữ liệu email của bạn phải được cung cấp cho chúng tôi bởi đơn vị kiểm soát dữ liệu đó. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo về cách đăng ký. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những tin nhắn này bất cứ lúc nào. showing how to sign up. You can unsubscribe from these communications at any time.


4. LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN GỬI DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ bảo mật, được đặt tại các cơ sở an toàn ở Khu vực Kinh tế châu u ("EEA") và có bảo vệ tường lửa cập nhật. Bất cứ khi nào chúng tôi truyền gửi dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EEA, chúng tôi đều bảo đảm cung cấp mức độ bảo vệ tương tự bằng cách đảm bảo có ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau đây được thực hiện:

 • Chúng tôi sẽ chỉ truyền gửi dữ liệu cá nhân của bạn đến những quốc gia được Ủy ban Châu u cho là có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Ủy ban Châu u: Mức độ thích hợp trong bảo vệ dữ liệu cá nhân ở những quốc gia ngoài Liên minh Châu u.
 • Khi chúng tôi sử dụng những nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu u phê duyệt để bảo đảm mức độ bảo vệ tương tự như ở Châu u. Để biết thêm chi tiết, xem Ủy ban Châu u: Hợp đồng mẫu về truyền gửi dữ liệu cá nhân đến các quốc gia thứ ba.


5. LƯU GIỮ

Busuu sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi chúng tôi còn cần dữ liệu này để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp, tiến hành thanh tra, tuân thủ (và chứng tỏ sự tuân thủ với) các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Để xác định thời gian lưu giữ phù hợp với dữ liệu cá nhân, chúng tôi cân nhắc số lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, rủi ro nguy hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hay tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và việc liệu chúng tôi có đạt được những mục đích này bằng các cách khác hay không, cũng như những yêu cầu pháp lý hiện hành. Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi email yêu cầu đến privacy@busuu.com. Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp này, mọi thông tin tài chính sẽ được lưu giữ theo quy định của luật pháp địa phương.


6. COOKIE

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên máy tính của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng các cookie trên Busuu tại đây: https://www.busuu.com/vi/cookies

Busuu cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên máy tính của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của Busuu.


7. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NH N

Chúng tôi hiển thị thông tin Hồ sơ của bạn (ngoại trừ địa chỉ email và mật khẩu của bạn) cho những người duyệt tìm bạn bè, và để hỗ trợ các chức năng khác của Trang web. Busuu không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, khi chúng tôi được bạn cho phép hoặc trong các trường hợp sau:

 • trường hợp Busuu phản hồi trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ chúng tôi trước khiếu nại pháp lý;
 • trường hợp Busuu cho rằng cần phải chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn ngừa hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, hành vi gian lận đáng ngờ, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về mặt thể chất của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của Busuu hoặc theo quy định của luật pháp;
 • trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ phải trả tiền (bao gồm Thành viên trả phí) với tư cách là học sinh/sinh viên hoặc nhân viên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với cơ sở giáo dục hoặc chủ sử dụng lao động của bạn (tùy theo từng trường hợp) để cho phép họ theo dõi việc sử dụng Dịch vụ phải trả tiền của bạn;
 • trường hợp Busuu chuyển giao thông tin về bạn nếu Busuu bị mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Nếu điều này xảy ra, Busuu sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và bạn phải tuân thủ một chính sách về quyền riêng tư khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu bao gồm địa chỉ email của bạn cho đơn vị xử lý dữ liệu khác, ví dụ như Facebook, Google, Braze và Snapchat để cung cấp quảng cáo mục tiêu. Đối với người dùng có quyền thành viên Premium được tổ chức tài trợ, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ phân tích như Intercom, Braze và Amplitude. Trong một vài trường hợp, các công ty này có thể xem dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như địa chỉ IP. Trong một số trường hợp, dữ liệu được chuyển ra khỏi EEA (Khu vực kinh tế châu Âu).

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu này theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích nhất định theo hướng dẫn của chúng tôi.

Vui lòng ghi nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến, thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng. Khi đăng tải thông tin cá nhân trực tuyến mà được truy cập công khai, bạn có thể nhận các tin nhắn không mong muốn từ các bên khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty trong tập đoàn chúng tôi, Busuu Online S.L. và Busuu Servicos Online LTDA.


8. QUẢNG BÁO CỦA BÊN THỨ BA

Đôi khi Busuu hiển thị các quảng cáo mục tiêu dựa trên dữ liệu cá nhân. Các công ty quảng cáo có thể giả định rằng người tương tác với, xem hoặc nhấp chuột vào quảng cáo mục tiêu phù hợp với tiêu chí về mục tiêu liên quan (ví dụ: nam giới từ 18-24 tuổi từ một khu vực địa lý nhất định). Busuu không cung cấp dữ liệu cá nhân cho công ty quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo mục tiêu. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem một quảng cáo, bạn đồng ý với việc công ty quảng cáo sẽ giả định là bạn đáp ứng tiêu chí về mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.


9. BẢO MẬT VÀ AN NINH

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn ngành hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

Busuu hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn với các nhân viên mà theo cách hợp lý Busuu cho rằng họ cần tiếp xúc với thông tin để cung cấp sản phẩm hoặc Dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện công việc của bản thân.

Busuu có biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo thủ tục tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Do đó, Busuu không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới Busuu. Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

Tuy nhiên, khi bạn thanh toán cho Dịch vụ phải trả tiền, Busuu sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn được an toàn.

Busuu được bảo vệ bằng reCAPTCHA và tuân theo Chính sách riêng tư Điều khoản dịch vụ của Google.


10. CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trong trường hợp Trang web, hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ, liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Busuu khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.


11. GHI HÌNH BÀI HỌC

A. Quay video. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Busuu có thể quay video các bài học của bạn. Việc ghi hình này chỉ nhằm mục đích đảm bảo chất lượng bài học và hoạt động dạy học. Bản ghi sẽ không bị chia sẻ ra bên ngoài, sử dụng để nhắm mục tiêu cá nhân hoặc cho bất kỳ mục đích bán hàng, tiếp thị hoặc quảng cáo nào khác. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của Busuu, bạn đồng ý và chấp thuận việc ghi hình miễn phí, tự nguyện và không hạn chế. Bạn đồng ý rằng Busuu có thể sử dụng các bản ghi này mà không cần thực hiện ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác và không phải trả bất kỳ khoản bồi thường bổ sung nào. Bạn có thể yêu cầu xóa bất kỳ bản ghi nào hiện có bằng cách gửi thư tới privacy@busuu.com.

B. Chỉ ghi âm để hỗ trợ phát âm. Nếu bạn chọn dùng tính năng phản hồi về phát âm (một dịch vụ do AI hỗ trợ) trong bài học nói thì ứng dụng sẽ ghi âm, lưu giữ và sử dụng giọng nói của bạn để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc đào tạo AI và các công nghệ tương tự hỗ trợ AI.  Dữ liệu giọng nói sẽ không được dùng để định danh chính xác bạn.


12. QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN

Bạn có quyền:

Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép bạn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có xử lý dữ liệu đó hợp pháp không.
Yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu hiệu chỉnh các dữ liệu không hoàn chỉnh hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần phải xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi không có lý do nào hợp lý cho việc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa và loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn thành công thực hiện quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới) mà trong đó chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn không hợp pháp hoặc chúng tôi phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp địa phương. Hãy nhớ rằng, tuy vậy, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể tuân theo yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của bạn vì một số lý do pháp lý nhất định sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, tại thời điểm bạn đưa ra yêu cầu.
Phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có quyền lợi khai thác hợp pháp (hoặc quyền lợi của bên thứ ba) và có điều gì đó trong tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý dựa trên căn cứ này do bạn cảm thấy nó ảnh hưởng đến sự tự do và quyền cơ bản của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có lý do chính đáng có tính thuyết phục để xử lý thông tin của bạn. Những lý do này sẽ không thừa nhận các quyền lợi và quyền tự do của bạn.
Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi đình chỉ việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những tình huống sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi bảo đảm sự chính xác của dữ liệu; (b) nếu việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là phi pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu; (c) nếu bạn cần chúng tôi lưu giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần điều này do bạn cần thông tin đó để xác minh, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn của chúng tôi nhưng chúng tôi cần xác minh liệu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để phủ quyết phản đối của bạn và tiếp tục sử dụng dữ liệu đó không.
Yêu cầu truyền gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn dữ liệu cá nhân của bạn dưới định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc bằng máy. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng với thông tin tự động mà ban đầu bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng hoặc thông tin mà chúng tôi sử dụng để soạn hợp đồng với bạn.
Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Chúng tôi cần bạn đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý nào đã được tiến hành trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều này xảy ra tại thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn muốn thực thi bất kỳ quyền nào nêu trên, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo chi tiết liên lạc bên dưới. Bạn sẽ không phải trả phí truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực thi bất kỳ quyền nào khác của bạn). Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu một mức phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, quá mức hoặc lặp lại. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể từ chối tuân theo yêu cầu của bạn trong những trường hợp này. Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo bạn có quyền truy cập dữ liệu của bạn (hoặc thực thi bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là biện pháp bảo vệ an ninh để đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn, từ đó giúp chúng tôi phản hồi nhanh chóng cho bạn. Chúng tôi cố gắng phản hồi tất cả các yêu cầu chính đáng trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất thời gian nhiều hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn phức tạp hoặc bạn đưa ra một vài yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật cho bạn.


13. LIÊN LẠC VỚI BUSUU

Busuu là tên thương mại của Busuu Limited với địa chỉ được đăng ký ở Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2AG.

Bạn có thể nhận bản sao dữ liệu cá nhân được lưu giữ về bạn mà bạn cung cấp qua Trang web hoặc yêu cầu Busuu cập nhật, thay đổi hay xóa thông tin cá nhân bằng cách gửi email đến privacy@busuu.com. Nếu bạn có câu hỏi hoặc đề nghị khác về Chính sách Riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với Busuu qua email tại địa chỉ privacy@busuu.com.


Cập nhật lần cuối: tháng 4 năm 2024